My Client

We Love to Hear from You!

Uttara Club, (Bar).

Venus Convention, Dhaka,

Leakot Ali Residential House, Dhaka

Belayet Hossain Residential house, Dhaka

Sub poient Reastureant, jamuna future patk, Dhaka

Grill Reasturent jamuna future park, Dhaka

Mr Shahin Shikder Residentaial house, Gazipur, Dhaka

Abu Taher,Residential house ,bashundhara. Dhaka

Mr. Prof. Dr poromal Chondro Residential , rangpur

Mr. Belayed hosssain, Residential house, bashundhara Dhaka

Mr. Thaher Residential house japan garden city Dhaka.

Tashin ahamed Mellinuam hospital Dhaka Pubali bank, motijhel head office Dhaka.

Waltone

Bilkis sultana

Residential house Rangpur. 

Nur Alom

Masum Billah

Garments factory,Mr. Reaz Ahamed

Rajmohol Restureant, Uttara Mr. Atikul Islam Raju

Bying House, Uttara Dhaka Mrs Shamima

Brack, Gazipur Dhaka

Nasir ahamed,

Residential house , gazipur Mr. rofiq ahamed vendor,

Residential house tongi gazipur Rahamath, Uttara Dhaka.

Rakib Ahmed

Vinus convention hall,
Dhanmondi Dhaka, Prof. Dr. Akkas ali sarker- MP

Prime hospital Rangpur, Sap helth care, Sayedpur

Abul kalam azad

Residential house mogbazar 30. Mr. Zia Uddin

Residential house Uttara Dhaka.Mr. Shoriful Islam Rabu

Residential House Rangpur.Eye Care, Borishal.

Mr. Illias

Residential house ,Chittigong. Waltone export coustom office,,Chittigong. 

Prime Hospital, rangpur

Abul Kalam

Garments Shop, Rajshahi.